Privacy & veiligheid


Veilig Thuis Drenthe neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid.

Website

Onze website gebruikt HTTPS-beveiliging. De uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server zijn hiermee versleuteld. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen.

E-mail

E-mails waar privacygevoelige gegevens in staan versturen we via ZIVVER. ZIVVER is een applicatie waarmee wij vertrouwelijke informatie versleuteld kunnen mailen. Om toegang tot de informatie te krijgen heeft de ontvanger een toegangscode nodig. Deze toegangscode is alleen bekend bij de ontvanger.
Meer informatie over het gebruik van ZIVVER (pdf, 39 kB).

Veilig Thuis en privacy

Waarom verwerken we je gegevens?

Wij maken naar aanleiding van een melding van een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling één dossier aan over het gezin of huishouden. Het gaat om wettelijke taken uit de Wet jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

Wij hebben de bevoegdheid om, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van onze taken, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de toestemming van de betrokkene(n), een melding over hem/haar aan te nemen en in ons registratiesysteem vast te leggen, informatie bij anderen over hem/haar op te vragen, ook deze informatie weer vast te leggen, de melding met anderen te bespreken, overleg over de melding te voeren in verband met de toeleiding naar hulp of om de Raad voor de Kinderbescherming of de politie over de melding te informeren. Daartoe leggen we alle relevante gegevens vast over:

 • de melding;
 • het onderzoek;
 • de stappen die naar aanleiding van de melding zijn ondernomen;
 • de keuzes die daarbij zijn gemaakt;
 • en de gegevens die gedeeld zijn met derden.

Wij hebben de plicht om zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken na het binnenkomen van de melding de betrokkene op de hoogte te stellen van het vastleggen van de gegevens. Die termijn kan telkens met twee weken worden verlengd indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de onze taken en dit noodzakelijk wordt geacht om een situatie of vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling te onderzoeken. Om diezelfde reden kan het informeren van betrokkene zelfs in het geheel achterwege worden gelaten.
De bevoegdheid om zonder toestemming gegevens van betrokkenen te verwerken geldt niet voor de adviestaak. Dit betekent dat wij niet de bevoegdheid hebben om bij een advies of een vervolgadvies naar gegevens van een gezin of van gezinsleden te vragen en/of deze vast te leggen. Advies kan worden gevraagd en/of worden gegeven op basis van anonieme cliëntgegevens.

Naar aanleiding van een gegeven advies kan de naam, de naam van de instelling waar de persoon werkt en de contactgegevens van de adviesvrager vastgelegd worden met daarbij een omschrijving van het advies. Dit vastleggen van gegevens kan van belang zijn met het oog op een vervolgadvies in dezelfde casus. Het vastleggen van de naam en contactgegevens van de adviesvrager gebeurt op basis van de toestemming van de adviesvrager. Naar aanleiding van een gegeven (vervolg) advies leggen wij geen persoonsgegevens vast van het gezin waarover de adviesvrager advies vraagt.

Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij houden wij ons aan de archiveringsvereisten zoals die zijn vastgelegd op basis van de Archiefwet en Archiefregeling en overige wettelijke bepalingen.  Dossiers en gegevens bewaren we tenminste 20 jaar.

Delen we je gegevens met derden?

Wij delen indien daartoe aanleiding is, gegevens met politie, Openbaar Ministerie, Raad van de Kinderbescherming, gemeenten, de ouder zonder gezag en anderen die beroepshalve rechtstreeks betrokken zijn bij de taken van ons.

Welke gegevens krijgen we van derden?

Soms krijgen we gegevens van juw en soms van de melder of andere betrokkenen. Welke gegevens we krijgen is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan gegevens als:

 • Voor- en achternaam
 • Contactgegevens
 • Verblijfsplaats
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geslacht
 • Huisarts
 • Voor- en achternaam melder en relatie tot cliënt
 • Contactgegevens melder
 • ·Gegevens over bijvoorbeeld; psychiatrie, verslaving, geweld/agressie, verstandelijke beperking, somatiek, vervuiling, huisvestingsproblematiek, financiële situatie, familie-/gezinsproblemen, justitie/overlast en overlast.